Inkoopvoorwaarden

 

Inkoopvoorwaarden

van de besloten vennootschap Monie Nieuwdorp B.V. gevestigd te Nieuwdorp,
gemeente Borsele

I ALGEMEEN

Artikel 1
1.1 Al onze inkopen geschieden met inachtneming van deze inkoopvoorwaarden, tenzij daarvan uitdrukkelijk in het contract of in onze schriftelijke bevestiging wordt afgeweken. Indien er strijdigheid is tussen deze inkoopvoorwaarden en/of de verkoopvoorwaarden van de koper, prevaleert de tekst van deze inkoopvoorwaarden.

Artikel 2
2.1 Een overeenkomst met ons komt eerst definitief tot stand door onze schriftelijke bevestiging of door ondertekening door de verkoper van het door ons aan hem aangeboden contract.
2.2 Onze agenten zijn niet bevoegd ons onvoorwaardelijk te binden. Zij mogen alleen kopen onder voorbehoud van onze goedkeuring, terwijl het hen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet is toegestaan, wijzigingen en/of veranderingen in overeenkomsten aan te brengen.

Artikel 3
3.1 In het geval één van de bedingen in deze voorwaarden, of een onderdeel daarvan, dan wel enig onderdeel van de onderliggende overeenkomst, nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan laat dat voor het overige de inhoud van het beding en de voorwaarden onverlet, c.q. blijft de onderliggende overeenkomst zoveel als mogelijk in stand. Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoeling, die partijen met de onderliggende overeenkomst dan wel met de voorwaarden beoogden, het dichtst benadert, tenzij dit beding c.q. dit onderdeel van de overeenkomst voor ons van zodanig belang is, dat in redelijkheid van ons niet gevergd kan worden de overeenkomst alsdan in stand te houden.

Artikel 4
4.1 In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Indien de duur of de ernst van de overmacht zulks noodzakelijk maakt- en zulks is ter onzer beoordeling- zijn wij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de koopovereenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, als ontbonden te beschouwen en niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding. Een beroep op overmacht en een ontbinding met beroep daarop, dient schriftelijk aan de wederpartij kenbaar te worden gemaakt.
4.2 Tenzij hierna anders is bepaald, wordt als overmacht beschouwd elke bijzondere omstandigheid, die de nakoming van onze afnameverplichting onmogelijk of zó bezwaarlijk maakt, dat nakoming redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, zoals oorlog, mobilisatie, staking, arbeidsonlusten, revolutie, oproer, opstootjes, storm, ijsgang, watersnood, stagnatie in de elektriciteits- of watervoorziening, bedrijfsbrand, bedrijfsstagnatie door machinebreuk of moeilijkheden in de energievoorziening, belemmeringen in het verkeer etc.
4.3 Overmacht van onze afnemers geldt als overmacht van ons.

Artikel 5
5.1 Alle geschillen uit deze overeenkomsten voortvloeiend, zullen in eerste aanleg worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Middelburg. We hebben evenwel het recht om in afwijking van het vorenstaande de berechting te doen plaatsvinden door de rechter van de woonplaats van de wederpartij.

Artikel 6
6.1 Wij hebben ten allen tijde het recht om hetgeen wij aan onze leverancier verschuldigd zijn te verrekenen met hetgeen wij van hem te vorderen hebben.

II KOOPOVEREENKOMSTEN

Artikel 7
7.1 Het Nederlands recht is op al onze overeenkomsten van toepassing. Al onze overeenkomsten worden geacht in Nederland tot stand te zijn gekomen. Tenzij anders in het contract bepaald, dient de verkoper franco op ons bedrijf of op het door ons aangegeven adres te leveren.
7.2 Indien wij uien kopen voor 'baalprijs' of 'baalprijs min kosten' of woorden van gelijke strekking, is de koopprijs gelijk aan de door ons gerealiseerde verkoopprijs ex-works ons bedrijf minus alle door ons gemaakte kosten, zoals transport-, opslag-, arbeids-, droog-, sorteer-, verkoop-, en verpakkingskosten.
7.3 De levering van de gekochte goederen geschiedt op afroep door ons en op ons bedrijf of het door ons aan te wijzen ontvangende bedrijf. Vervolgens wordt op ons bedrijf of op het door ons aan te wijzen ontvangende bedrijf gekeurd en getarreerd. Verkoper en afnemer hebben het recht om op de tarrering toe te zien.
7.4 Verkoper dient op ons eerste verzoek te leveren. Indien in het koopcontract en/of de bevestiging is vermeld dat de levering niet franco geschiedt, maar op vrachtauto koper of af bedrijf verkoper, betekent dit slechts dat de transportkosten voor onze rekening komen. De juridische en feitelijke levering vindt namelijk plaats op ons bedrijf of op het door ons aan te wijzen ontvangende bedrijf.
7.5 De opschepkosten zijn altijd voor rekening van de verkoper.

Artikel 8
8.1 De te leveren goederen moeten bij aankomst op ons bedrijf of op het overeengekomen ontvangend bedrijf voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen. Zij moeten zijn van goede kwaliteit, vrij van ziekte, beschadigingen, grond, in- en uitwendige, zichtbare en onzichtbare gebreken en beschadigingen. De goederen moeten voldoen aan de wettelijke residunormen voor gewasbeschermingsmiddelen.
8.2 Indien veldsgewas is gekocht, is verkoper verplicht bij het verladen gebruik te maken van een grondreiniger. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient verkoper ongewassen producten te leveren. Het product dient nagenoeg vrij te zijn van grond.
8.3 Verkoper is verplicht ervoor zorg te dragen dat de temperatuur van de uien bij verladen en levering af-land minimaal 6°C en maximaal 25°C bedraagt en bij levering uit opslag minimaal 6°C. Indien de verkoper in strijd met deze plicht handelt hebben wij het recht de goederen af te keuren.
8.4 Indien bij veldsgewasproduct het uitraaptarrapercentage hoger is dan 15%, dan wel 5% of meer van de uien is beschadigd, kan de afname door ons worden geweigerd en de overeenkomst worden ontbonden, doch wij hebben ook het recht de goederen af te nemen tegen -naar onze keuze- ofwel de contractprijs ofwel de dan geldende marktwaarde, in beide gevallen verminderd met een door ons te bepalen korting in verband met de tarra en de extra kosten voor het klaarmaken van de goederen.
8.5 Onder uitraaptarra wordt onder andere verstaan: zieke uien, rotte uien, beschadigde uien, geheel of gedeeltelijk kale uien, stukken, kluiten, dubbele, uitwendig schot etc.

Artikel 9
9.1 De aan ons te leveren goederen dienen ook gedurende een redelijke termijn na levering aan de overeengekomen kwaliteitsnormen te voldoen. Gedurende een periode van 5 werkdagen na ontdekking van het gebrek, hebben wij het recht over de kwaliteit van de geleverde goederen te reclameren. Bij exportbestemming mogen wij ook over de kwaliteit klagen binnen een bepaalde tijd nadat de goederen door de uiteindelijke afnemer zijn ontvangen. Reclames kunnen mondeling dan wel schriftelijk geschieden. Verkoper is -op straffe van verval van rechten- verplicht binnen 48uur na onze reclame onafhankelijke expertise te laten uitvoeren, door een erkend expertisebureau en/of instelling. Indien verkoper hier niet aan voldoet, staat tussen partijen vast dat de kwaliteit niet aan de overeengekomen eisen voldoet.
9.2 Indien de goederen niet aan de overeengekomen kwaliteitseisen voldoen, hebben wij het recht de goederen te weigeren en de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Bij afkeuring en/of weigering van de ter levering aangeboden goederen, hebben wij het recht te onzer keuze vervangende levering te vorderen of de geweigerde hoeveelheid af te boeken op het nog resterende deel van het contract; dit alles met volledige schadevergoeding.
9.3 Bij niet of niet tijdige levering en/of ondeugdelijke levering hebben wij zonder nadere ingebrekestelling het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel, één en ander ter onzer keuze, het recht nakoming te vorderen; en in alle gevallen recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 10
10.1 Indien na het sluiten van de overeenkomst de informatie over de financiële positie van de verkoper zodanig is dat de nakoming van de leveringsverplichting als onzeker moet worden beschouwd, hebben wij het recht van de verkoper een zekerheidsstelling te verlangen voor de nakoming van zijn leveringsverplichtingen in de door ons gestelde vorm. Indien de verkoper die niet tijdig verstrekt, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.
10.2 Indien de verkoper met de levering van de goederen achterstallig is en de koopsom van de door verkoper reeds geleverde goederen opeisbaar is geworden, hebben wij het recht de betaling van die eerder geleverde goederen op te schorten, totdat de achterstallige leveringen door de verkoper zijn uitgevoerd.

Download de inkoopvoorwaarden

hidden

© 2024 Monie Nieuwdorp. Realisatie en hosting: Van der Westen ICT